Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Definice pojmů:

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Kristina Kedroňová, Jablonecká 703/20, Praha 9.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níže se osobní údaje vztahují, tedy zájemce o pronájem apartmánu uvedeného na internetových stránkách krasnealpy.cz (dále také jen „zájemce“). Správce neposkytuje spolu s pronájmem žádnou hostinskou službu, neprovádí úklid, pouze poskytuje apartmán k užívání.

Apartmánem se rozumí apartmán č. 155 umístěný v domě Kulmhof, Tauplitz, 195, 8982, Rakousko.

Osobní údajem se rozumí informace týkající se subjektu údajů, které správce osobních údajů shromažďuje pouze za účelem pronájmu apartmánu.

Osobní údaje dětí mladších 16 let zpracováváme pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců nebo v případě, že mají být poskytnuté informace použity rodiči nebo zákonnými zástupci.

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Zájemce o pronájem svůj zájem projevuje prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na krasnealpy.cz nebo e-mailem na posta@krasnealpy.cz nebo telefonicky na + 420 737 433 235. Níže uvedené údaje získává správce pouze od zájemce, a to v rámci sjednávání podmínek pronájmu i kdykoliv během trvání pronájmu.

  • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci zájemce o pronájem (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt se zájemcem o pronájem (kontaktní údaje)
  • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas) a dále počet osob, které budou se zájemcem apartmán využívat
  • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména zájemcem uvedená emailová adresa a případně číslo telefonu,
  • dále shromažďujeme údaje o požadovaném datu zahájení a ukončení pronájmu

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem  a zájemcem  je poskytnutí osobních údajů podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí pronájmu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu minimálně dvou let ode dne jejich poskytnutí; pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povolují právní předpisy (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou osobní údaje smazány.

Na co se osobní údaje používají? 

  • za účelem pronájmu apartmánu
  • pro vnitřní potřebu správce, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti zájemců a  optimalizaci poskytovaných služeb
  • pro informování zájemci o nových službách či nabídkách správce souvisejících s apartmánem

Práva zájemce

Zájemce má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od správce týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

Zájemce dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: posta@krasnealpy.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.

Zájemce má ode dne 25. 05. 2018 právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zájemce si je vědom toho a souhlasí s tím, že správce může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším příjemcům. Zájemce poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.

Pro případ, že bude zájemce chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat správce na výše uvedené e-mailové adrese.

Jak jsou údaje chráněny?

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.

Hromadný Newsletter

Správce má zájem zasílat zájemcům, od kterých získal e-mailovou adresu v souvislosti se svou obchodní činností, hromadný newsletter – tedy obchodní sdělení ohledně svého nabízených služeb, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si zájemce nepřeje tato hromadná obchodní sdělení dostávat, může projevit svůj nesouhlas, a to pomocí odkazu uvedeném v e-mailu, kterým je takovýto Newsletter doručen nebo pomocí e-mailu posta@krasnealpy.cz.

Váš souhlas

Používáním našeho elektronického rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.